Thay đổi chiều rộng và chiều cao oEmbed trong WordPress

WordPress có khả năng thực hiện công việc về việc nhúng video và các oEmbed...