Cách đặt số từ tối thiểu cho bài viết WordPress

Nếu trang web của bạn có nhiều tác giả, thiết lập một số từ tối...