Cách tạo pop up dựa vào location trong WordPress

Việc tạo các cửa sổ pop up trên WordPress dựa vào vị trí giúp bạn...