Clone WordPress website bằng Duplicator

Các quá trình thử nghiệm plugin, theme mới trên WordPress có thể cần đến việc...