6 cách hạ cấp WordPress đơn giản

Đôi khi việc cập nhật WordPress có thể dẫn đến các lỗi với theme hay...